กำหนดการลงทะเบียน

หมดเขตลงทะเบียน 1 เมษายน 2560
หมดเขตส่งบทคัดย่อ 28 กุมภาพันธ์ 2560
หมดเขตส่งบทความฉบับสมบูรณ์ 15 มีนาคม 2560

อัตราค่าลงทะเบียน

ผู้เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานทางวิชาการ นักศึกษาโครงการต่างๆ (ทั้งภายในและภายนอก) 500 บาท
ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ (นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการจากสถาบันอื่นๆ ภายในประเทศ) 1,500 บาท
ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ (นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการจากสถาบันอื่นๆ จากต่างประเทศ) 2,000 บาท